Algemeen reglement

Landelijke Rijvereniging & Ponyclub Veendam en omstreken


Inhoudsopgave
Artikel 1: Algemene bepalingen
Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel 3: Categorieën van leden
Artikel 4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel 5: Contributies
Artikel 6: Bestuur
Artikel 7: Commissies/werkgroepen
Artikel 8: Verkiezingen en benoemingen
Artikel 9: Aansprakelijkheid
Artikel 10: Officiële meldingen
Artikel 11: Wijzigingen algemeen reglement
Artikel 12: Slot bepalingen

Artikel 1 — Algemene bepalingen
1 . De in artikel 1 van de Statuten van de vereniging "Landelijke Rijvereniging &
Ponyclub Veendam en omstreken" te Veendam, vastgesteld bij notariële akte van 21 december 2010, opgenomen definities gelden eveneens voor het Algemeen Reglement.
2. De vereniging is ingeschreven bij de KvK Veendam onder inschrijfnummer 40037736.
3. De vereniging heeft een eigen Rijhal aan de Fauna 4-6, 9648 LX Veendam en heeft een buitenbak aan de Fauna, in het park Borgerswold.
4. Dit algemene reglement is van toepassing op alle leden, ere leden, buitengewone leden en donateurs van de Landelijke Rijvereniging & Ponyclub Veendam en omstreken te Veendam
5. Het verenigingsjaar toopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar.
6. Elk jaar heeft de vereniging eenmaal een Algemene Leden Vergadering (A.L.V.). De vergadering moet uiterlijk binnen 6 maanden na beëindiging van het verenigingsjaar plaatsvinden. Het streven van het bestuur is om in de maand april haar A.L.V. te houden. De uitnodiging voor de A.L.V. zal schriftelijk dan wel via de mail en de website aan de leden kenbaar gemaakt worden.

2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1 . Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. De aanmeldingsformulieren liggen in de Rijhal of kan men van de internetsite www.lrveendam.nl downloaden. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regioverenigjng en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Alsdan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglement van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en het reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op het verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
5. Nieuwe leden zijn pas lid als de betaling van de eenmalige entreegeld via een incasso is gelukt, dit is ter controle van de Bank of Gironummer
6. De leden ontvangen na hun toelating, op verzoek, een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. Op de internet site van de vereniging kunnen de reglementen gedownload worden. De statuten en reglementen van de onder lid 2
vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS worden verkregen.

Artikel 3 — Categorieën van leden
3.1 Gewone leden
1 . De vereniging kent:
a. Seniorleden;
b. Juniorleden.
Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
3.2 Donateurs
4. Donateurs die ook lid zijn van de KNHS hebben stemrecht in de A.L.V.
5. Donateurs die geen lid zijn van de KNHS hebben het recht de A.L.V. bij te wonen en het woord te voeren. Hij/zij heeft geen stemrecht.
3.3 Ereleden
6. Ereleden kunnen zijn zij, die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd. Ereleden betalen geen contributie en zijn eventueel op eigen verzoek lid van de KNHS. Ereleden hebben stemrecht in de A.L.V.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
a) desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appel van de KNHS;
b) het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding en de administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar het bestuur zulks aangeeft;
c) om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel véér, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
d) om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend,
e) zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.
2. Leden onthouden zich tegenover andere leden in elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of indirecte zin, die door het ander verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen ervaren.
3. Verenigingsactiveiten.
Door het lidmaatschap van de vereniging gaan leden stilzwijgend de verplichting aan om zich actief in te zetten bij het organiseren van evenementen, concoursen en andere werkzaamheden die door onze vereniging georganiseerd worden.
4. Gebruik Accommodatie: Van alle leden wordt verwacht in belangrijke mate een bepaalde zelfwerkzaamheid ten aanzien van het schoonhouden van de accommodatie, het opruimen van de mest en het wegwerken van de ingereden hoefslag. leder lid is dan ook verplicht (op aanwijzing van de instructie, bestuur of beheerder) de hoefslag in te harken. Dit geldt zowel voor de rijhal alsmede voor de buitenbak.
5. Gezien de nieuwe bodem die de rijvereniging heeft is het niet meer toegestaan om mest in de bak achter te laten, een paard los te laten, slidings te maken dan wel pirouettes waardoor de bodem wordt omgewoeld dan wel een paard te longeren. Met Manege Lipizza is de afspraak gemaakt dat gebruik gemaakt kan worden van de longeercirkel achter de manege, welke manege Lipizza gereed zal maken.
6. Leden zijn verplicht tijdens het rijden een veiligheidshelm te dragen.
7. Alleen leden zijn gerechtigd te rijden in de rijhal en in de buitenmanege. leder lid dient erop toe te zien dat niet-leden geen gebruik maken van deze rijhal en dit te melden bij de beheerder en/of bestuur.
. Leden die zich niet houden aan bovenvermelde verplichtingen zullen hier door andere
I den, de beheerder van de rijhal c.q. het bestuur kunnen worden aangesproken. Mocht het etreffende lid dan niet bereid zijn zich te houden aan deze verplichtingen zal het bestuur het betreffende lid schriftelijk waarschuwen. Mocht daarna wederom een overtreding van deze verplichting plaatsvinden zal het betreffende lid door het bestuur geschorst worden van het gebruik van de accommodaties, het volgen van lessen en het meedoen aan wedstrijden die door de KNHS verenigingen worden georganiseerd. Tevens kan het bestuur besluiten tot een definitieve schorsing en wordt de KNHS hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 5 - Contributies
1 . Tijdens de algemene ledenvergadering worden de contributies vastgesteld. De wijzigingen in de contributies kunnen per 1 januari of per 1 juli van een kalenderjaar ingaan.
2. Ereleden betalen geen contributies.
3. Alle contributies worden geïnd via een automatische incasso van de (Rabo)bank. Op het aanmeldingsformulier moet men hiervoor de nodige gegevens invullen.
4. Leden die voor 1 juli 2006 lid zijn van de vereniging hebben de keuze om de contributies over te boeken of via een automatische incasso te betalen.
5. Lesgelden worden per kwartaal geïnd en verenigingscontributies worden per jaar geïnd tenzij een verzoek wordt ingediend bij het bestuur dit halfjaarlijks te willen betalen. Dit laatste kan enkel middels automatische incasso. Jaarlijkse KNHS contributies en startkaarten worden door de vereniging voorgeschoten en hierna binnen 3 maanden geïnd, dit behoudens wijzigingen door de KNHS gevoerd.
6. Nieuwe startkaarten moeten de leden zelf aanvragen bij de KNHS.
7. Het lidmaatschap geldt net zoals het lidmaatschap van de KNHS voor 1 jaar en kan worden opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 8 weken. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en de opzegging dient opgestuurd te worden naar het secretariaat van de vereniging. Indien iemand in de tweede helft van het verenigingsjaar lid wordt, zal niet een jaarcontributie maar een halfjaarcontributie worden geïnd.
8. Bij opzegging blijft de contributie voor het hele jaar schuldig.
9. Leden die een betalingsachterstand hebben in contributies, kunnen door het bestuur geschorst worden van het gebruik van de accommodaties, het volgen van lessen en/of het meedoen aan wedstrijden die door de KNHS verenigingen worden georganiseerd. (De KNHS wordt gevraagd om een tijdelijke wedstrijdschorsing op te leggen). Als na een jaar niet aan de betalingsverplichting is voldaan zal er een definitieve schorsing plaatsvinden en wordt de KNHS op de hoogte gebracht van een betalingsachterstand bij de vereniging. (zie ook statuten artikel 5.5).
10. Bij eventuele aanmaningen zullen er administratie kosten, rente en/of buitengerechtelijke kosten berekend worden.

Artikel 6 — Bestuur
1 . Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
3. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
4. De secretaris is belast met het samenstellen van notulen n.a.v. vergaderingen; het bijhouden van registers, het tijdig uitnodigen en maken van agenda's voor vergaderingen; het voeren van correspondentie namens de vereniging; bijhouden van het archief; opstellen jaarverslag; af het overige dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris behoort.
5. De penningmeester is belast met het beheer en de verantwoording van de financiële middelen van de vereniging; het innen van contributies/donaties; afhandelen van financiële verplichtingen door de vereniging aangegaan; al het overige dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort. De penningmeester wordt gecontroleerd door een kascommissie.
6. Het algemeen bestuurslid dient ter ondersteuning van de overige bestuursleden wanneer deze, om welke reden dan ook, te kort dreigen te schieten bij een juiste uitvoering van hun bestuursfunctie.
7. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het

bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
8. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
9. leder lid van het bestuur heeft één stem.
10. Het bepaalde in artikel 8 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 7 — Commissies/werkgroepen
Het bestuur kan tijdens de A.L.V. een commissie benoemen, dit naar eigen inzicht of op initiatief van de leden. Als er sprake is van een eigen kas dan moet de commissie/werkgroep eenmaal per jaar verantwoording afleggen aan de penningmeester. Bij het ontbinden van een commissie/werkgroep vervalt de kas terug aan de penningmeester van de vereniging.
Een commissie of werkgroep mag geen financieel verplichting aangaan met derden. Alleen met toestemming van penningmeester van de vereniging mag de commissie een financiële overeenkomst aangaan. Als er buiten medeweten om van de verenigingspenningmeester wel schulden worden gemaakt door een commissie/werkgroep, dan kan het verenigingsbestuur het bestuur van de commissie/werkgroep persoonlijk aansprakelijk stellen voor de gemaakte schulden.

1. Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden, die door de algemene vergadering jaarlijks worden benoemd. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en zijn aansluitend slecht éénmaal herbenoembaar. De kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur. De kascommissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering. Bij onduidelijkheden of onregelmatigheden zal de kascommissie voorafgaande aan de algemene jaarvergadering het bestuur hiervan in kennis stellen.

2. Activiteiten commissie
De activiteiten commissie bestaat uit leden van de vereniging en heeft tot doel om allerlei verenigingsactiviteiten te organiseren. De commissie zorgt zelf voor een bestuur en zoekt vrijwilligers ter ondersteuning van de activiteiten. Ook brengt de activiteiten commissie het verenigingsblad "Langs RuitenNegen" regelmatig uit, De commissie beheert een eigen kas en zal rekening en verantwoording afleggen aan de penningmeester die een en ander mee zal nemen in de jaarstukken van de vereniging.

3. Luttjeboer Dressuur competitie commissie
De Luttjeboer Dressuur competitie commissie bestaat uit leden van de vereniging en heeft tot doel om zo mogelijk 4 keer per jaar een KNHS dressuurwedstrijd te organiseren. De commissie zorgt zelf voor een bestuur en zoekt vrijwilligers ter ondersteuning van de activiteiten. De penningmeester van de landelijke rijvereniging beheert de kas en zal een en ander verwerken in de jaarstukken van de vereniging.

4. Parkstad Concours Hippique Veendam commissie
De Parkstad Concours Hippique Veendam commissie bestaat uit leden van de vereniging en heeft tot doel om in de laatste weken van september een KNHS
wedstrijd te organiseren voor springen en dressuur van pony's en paarden. De commissie zorgt zelf voor een bestuur en zoekt vrijwilligers ter ondersteuning van de activiteiten. De commissie beheert een eigen kas en legt rekening en verantwoording af aan de penningmeester die een en ander in de jaarstukken van de vereniging zal opnemen.

Artikel 8 — Verkiezingen en benoemingen
1 . Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
3. ledere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden
4. Indien de statuten en/of reglementen een benoeming via een voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht is opgesteld.
5. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast.

Artikel 9 — Aansprakelijkheid
1 . De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel, en/of beschadigingen en vermissingen van persoonlijke eigendommen.
2. Leden worden geacht hun eigen paard of pony te verzekeren.
3. De vereniging heeft een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering afgesloten bij een verzekeraar.
4. De vereniging heeft een gebouwen bedrijfsverzekering afgesloten bij een verzekeraar.
5. De vereniging heeft een milieuschade eigen locatie verzekering afgesloten bij een verzekeraar.
6. De vereniging is in het bezit van een veiligheidscertificaat voor de Rijhal en de leden worden geacht de geldende regels te volgen, waaronder het dragen van een veiligheidshelm.

Artikel 10 — Officiële mededelingen
Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging middels de website dan wel publicatie op het prikbord in de rijhal.

Artikel 11 — Wijzigingen algemeen reglement
Het algemeen reglement van de vereniging kan door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd bij meerderheid van de stemmen.

Artikel 12 — Slotbepalingen
In die gevallen die niet zijn omschreven in de statuten en/of algemeen reglement beslist het bestuur.
Elk lid van de vereniging wordt geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen opgenomen in het algemeen reglement en heeft kennis genomen van de verenigingstatuten.
Vastgesteld in de algemene vergadering op . te .
De voorzitter, De secretaris,

Binnenkort

Er zijn geen komende evenementen

Aangesloten bij

knhs Stichting veilige Paardensport

Bezetting Rijhal

Hal bezet:

Adres

Logo

 

Fauna 4-6, 9642 LX Veendam

06 - 20 38 09 50
e-mail
Ma. t/m zo. 07:00 - 22:00
(direct naar lestijden / bak bezet)